• Obniżka

CHISEL NOWY 51.6 WG 90 g

Indeks: 434186350565
Brak w magazynie
Brak w magazynie (0)
113,40 zł
104,33 zł Zniżka 8%
MIOTŁA I CHWASTY DWÓLIŚCIENNE W ZBOŻACH OZIMYCH
Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 104,33 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena 104,33 zł od 01.12.2023 dla tego produktu

OPIS DZIAŁANIA
CHISEL NOWY 51.6 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie. Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
CHISEL NOWY 51.6 WG jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie
poprzez liście, a częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszcza się, wstrzymując
wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 7-21 dni od
zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty
znajdujące się w fazie 2-3 liści.
Susza, ulewny deszcz, przymrozki zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność
jego działania.
Chisel Nowy 51.6 WG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają
zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest
selektywny dla zbóż: od fazy dwóch liści do końca fazy strzelania w źdźbło.
Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,
maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki,
przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka powojowata, rdest szczawiolistny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne

Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny, przetacznik rolny, psianka czarna

Chwasty odporne: owies głuchy, powój polny, perz właściwy, skrzypy, stokłosy, włośnice


STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 90 g/ha
Termin stosowania
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji zbóż od fazy dwóch liści do fazy pierwszego kolanka (BBCH 12-31) na młode, szybko rosnące chwasty w fazie 2-6 liści.
Chisel Nowy 51.6 WG powinien być zawsze stosowany z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający) Trend 90 EC w stężeniu 0,1 % (100 ml adiuwanta na 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, OWIES
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania
Środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji zbóż od fazy dwóch liści do fazy pierwszego kolanka (BBCH 12-31) na młode, szybko rosnące chwasty w fazie 2-6 liści.
Chisel Nowy 51.6 WG powinien być zawsze stosowany z dodatkiem adiuwanta (środek
wspomagający) Trend 90 EC w stężeniu 0,05 % (50 ml adiuwanta na 100 l wody).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga!
Środek zwalcza chwasty z rodziny kapustowatych będące wektorami sprawcy kiły kapusty.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Jesienią, po zbiorze roślin traktowanych wiosną środkiem Chisel Nowy 51.6 WG, uprawiać
można wyłącznie zboża ozime i rzepak ozimy. Wiosną następnego roku uprawiać można
wszystkie rośliny.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej na wiosnę
środkiem Chisel Nowy 51.6 WG po wykonaniu orki można uprawiać tylko zboża jare.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
- gdy amplituda temperatur między dniem, a nocą jest wyższa niż 17oC,
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin pastewnych,
- przed i w trakcie przymrozku,
- na rośliny mokre od deszczu lub rosy,
- na zamarzniętą lub pokrytą śniegiem powierzchnię pola,
- na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci, suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu.
Stosowanie na glebach bardzo lekkich zwiększa negatywny wpływ w/w czynników.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola oraz nakładania jej na stykach pasów
i uwrociach,
- wylewania resztek cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia sprzętu w miejscach
zasięgu korzeni roślin.
3. W warunkach sprzyjających silnemu pobieraniu i/lub stresu niektóre odmiany roślin
chronionych mogą reagować przejściową zmianą koloru, która nie ma wpływu na plon.
4. Silna rosa w czasie zabiegu lub opady deszczu wcześniej niż w 3 godziny po zabiegu
mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Strategia zarządzania odpornością
Środek Chisel Nowy 51.6 WG zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
- postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
- dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
- używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
- stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
- stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
- stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,
- stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
- informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
- w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem
środka ochrony roślin.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie
wstrząsnąć (wymieszać).
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. W ostatniej kolejności dodać środek wspomagający Trend 90 EC.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Uwaga!
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:
- opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie
opróżnić.
- napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy
i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
- części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy,
- ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informować.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (OKRES PREWENCJI): po wykonaniu zabiegu na powierzchnie poddane opryskowi wchodzić dopiero po wyschnięciu preparatu.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (OKRES KARENCJI): NIE DOTYCZY.
434186350565
Nowy produkt

Nowa rejestracja konta

Akceptuję Regulamin serwisu Supreo i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro Trade Company NIP: 7441789486 udostępnionych przeze mnie danych osobowych na warunkach opisanych w Polityce Prywatności. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia.

Zgody udzielone firmie Supreo (Euro Trade Company, NIP: 7441789486)   w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, poprzez kontakt tel. +48 89 648 63 88  lub email  biuro@supreo.pl  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu jest Euro Trade Company, NIP: 7441789486, Karaś 44a, 14-200 Iława na warunkach opisanych w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od sklepu Supreo (Euro Trade Company, NIP: 7441789486) informacji handlowych, w tym cyklicznego newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany w niniejszym formularzu adres poczty elektronicznej.

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło