ikona

Polityka prywatności sklepu internetowego blaut-rol.plPOJĘCIA
1. Artykuły Rolne Krzysztof Błaut, Radków 58, 29-135 Radków, NIP: 5771733051 zwana dalej Błaut-Rol
2. Sklep – platforma internetowa funkcjonująca w domenie www.blaut-rol.pl
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z Błaut-Rol oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;
4. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Błaut-Rol;
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Błaut-Rol za pośrednictwem Sklepu;
6. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Błaut-Rol na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Błaut-Rol prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Artykuły Rolne Krzysztof Błaut, Radków 58, 29-135 Radków, NIP: 5771733051 jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).


CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH
W czasie obecności użytkownika lub Klienta w Sklepie, w szczególności podczas korzystania z Usług elektronicznych lub dokonywania zakupu Produktu udostępnionego przez Błaut-Rol w Sklepie albo korzystania z tych Usług elektronicznych, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danego Produktu lub Usługi elektronicznej, z której użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania zamówienia lub Usługi elektronicznej.
Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione Błaut-Rol. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Sklepu. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Sklepu.
Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez Błaut-Rol w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Sklepu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu ze Sklepu. Wszelkie działania Błaut-Rol podlegają przepisom prawa polskiego oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).


CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane Klienta Sklepu przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej oraz do 30 dni od rozwiązania umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a w przypadku Umowy sprzedaży przez okres wykonania tej umowy oraz przez okres do 6 lat od jej zrealizowania lub od odstąpienia od Umowy sprzedaży.


DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH
Każdy użytkownik lub Klient Sklepu w celu skorzystania Usług elektronicznych lub złożenia zamówienia dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług, w tym w czasie procesu składania zamówienia wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Usługi elektronicznej lub zrealizowania zamówienia.
Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania Usługi elektronicznej lub zrealizowania zamówienia każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.


PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
Każdy użytkownik lub Klient Sklepu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, w szczególności poprzez dostęp do Panelu Klienta, bądź kontakt z Błaut-Rol.
W przypadku kontaktu z Błaut-Rol, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.


PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH
Szanując prawo użytkowników oraz Klientów Błaut-Rol pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. Błaut-Rol jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.


PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez Błaut-Rol, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.
Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściwej osoby.


ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Błaut-Rol oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Sklepu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Sklepu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


COOKIES
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji użytkownika Sklepu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktu do koszyka;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
2. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.


BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.


LOGI SERWERA
1. Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • informacje o adresie IP użytkownika;

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Sklepem.


NEWSLETTER
1. Newsletter przesyłany jest przez Błaut-Rol wyłącznie po uprzednim jego zamówieniu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Korzystania z Serwisu Internetowego oraz Ogólnych Warunków Świadczonych Usług przez Błaut-Rol (dalej: Regulamin).
2. Błaut-Rol oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 poz. 1204 z późn. zm.) oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.
3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) z listy subskrybentów Usługi elektronicznej Newsletter zgodnie z §2 ust. 1 pkt 4) Regulaminu.


WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w sklepie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.


KONTAKT
Błaut-Rol zapewnia użytkownikom Sklepu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań:
1. elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@blaut-rol.pl;
2. elektroniczna – poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza zapytania udostępnionego od adresem http://www.blaut-rol.pl/kontakt;
3. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Artykuły Rolne Krzysztof Błaut, Radków 58, 29-135 Radków.


Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Nowa rejestracja konta

Akceptuję Regulamin serwisu blaut-rol.pl i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARTYKUŁY ROLNE KRZYSZTOF BŁAUT (NIP: 5771733051) udostępnionych przeze mnie danych osobowych na warunkach opisanych w Polityce Prywatności. Oświadczam, że są mi znane cele przetwarzania danych osobowych oraz moje uprawnienia.

Zgody udzielone firmie BŁAUT-ROL (ARTYKUŁY ROLNE KRZYSZTOF BŁAUT NIP: 5771733051) w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane w dowolnym czasie, poprzez kontakt tel.: +48 605 987 996 lub email biuro@blaut-rol.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorem danych osobowych udostępnionych w formularzu jest ARTYKUŁY ROLNE KRZYSZTOF BŁAUT (NIP: 5771733051, Radków 58, 29-135 Radków) na warunkach opisanych w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od sklepu BŁAUT-ROL (ARTYKUŁY ROLNE KRZYSZTOF BŁAUT NIP: 5771733051) informacji handlowych, w tym cyklicznego newslettera za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany w niniejszym formularzu adres poczty elektronicznej.

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub zresetuj hasło